Ansamblul 'The Sixteen', dirijor Harry Christophers - CD Review, 20 octombrie 2022

Johann Sebastian Bach - Missa BWV 235 în sol minor, Cantata BWV 79 "Gott der Herr ist Sonn' und Schild".

Album lansat în 2 septembrie